Emelkedtek a konszolidált beszámoló készítésének határértékei

A mérlegfőösszeg 5400 millió forint, éves nettó árbevétel 8000 millió forint lett, az átlagosan foglalkoztatottak létszáma nem változott, továbbra is 250 fő. Az értékek kiszámításánál az anyavállalat, a leányvállalatok illetve a közös vezetésű vállalatok beszámolóinak összesített adatait kell figyelembe venni.

 

Devizás ügyletek forintosítása

A törvény az Európai Központi Bank árfolyamának alkalmazását is lehetővé teszi.

 

Osztalék kifizetése

Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamatának teljesítése természetben történik, az átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. Azaz, az eszközt ki kell számlázni a jogosultnak, majd az ebből származó követelést lehet beszámítani az osztalékfizetési kötelezettség teljesítésébe.

Ezeket a kötelezettségeket csak akkor lehet természetben teljesíteni, ha a társasági szerződés ezt lehetővé teszi.

 

Emelkedik a kötelező a könyvvizsgálat értékhatára

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozás éves nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot és az átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

Azonban kötelező a könyvvizsgálat olyan vállalatok esetében,  amelyek a tárgyév mérlegfordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozással rendelkeznek.

Ez utóbbi módosítás kihathat a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő cégekre is, mert ha egy vállalatnak jogszabályi előíráson alapuló könyvvizsgálati kötelezettsége van, nem készíthet mikrogazdálkodói beszámolót.

 

Behajtási költségátalány

A Ptk. behajtási költségre vonatkozó fizetési kötelezettséget ír elő a gazdálkodó szervezetek egymás közötti késedelme esetén. A behajtási költségátalány 40 Eurónak megfelelő Ft összeg. Ez kötelező tétel, ettől eltérő kikötés tétele semmis. A Számviteli törvény ehhez igazodva előírja, hogy a behajtási költségátalányt ugyanolyan módon kell elszámolni, mint a késedelmi kamatot, egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként. Ha a vevő nem fizeti meg  a költségátalányt, az elévülés szabályai szerint kell eljárni.

 

Beszámolókészítés USA dollárban

2014-től USA dollárban is készítheti az éves beszámolóját az a vállalkozás, amely ezt a döntését a számviteli politikájában illetve az alapító okiratában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette. A döntés legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtatható meg.

 

Egyéb változások

  • Amennyiben felszámolás vagy végelszámolás úgy fejeződik be, hogy a vállalkozás nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év az eljárás befejezésének napját követő naptól a vállalkozó által az üzleti év végeként megjelölt napig tart.
  • Kibővült a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályozás, ugyanis minden olyan esetben, amikor év közben a saját tőkéről, azaz a vagyonról nyilatkozni kell, ezt csak közbenső mérleg elkészítésével lehet megtenni.
  • Külföldi pénzértékre szóló tartozások 2014. december 31-ig történő, lejárat előtti egyösszegű visszafizetése esetében, a vállalkozás dönthet úgy, hogy a devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségét a visszafizetés üzleti évében és az azt követő két üzleti évben, három egyenlő részletben oldja fel és nem egyszerre, a visszafizetéshez kapcsolódóan
  • Ha a vállalkozó a nemzetközi számviteli standardok szerint állítja össze a beszámolóját gondoskodnia kell arról, hogy a beszámoló összeállításáért felelős személy, illetve az azt auditáló könyvvizsgáló is rendelkezzen IFRS minősítéssel.