A követelések, vásárolt követelések egységes kezelése

A tartósnak minősülő követelésekkel és a vásárolt követelésekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket a pénzügyi műveletek között, míg a vállalkozó által keletkeztetett, nem tartós, vásárolt követelésnek nem minősülő követelésekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Vásárolt követelés térítés nélkül átadását, elengedését, behajthatatlan követelésként történő leírását a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként számolandó el. Amennyiben a kölcsönkövetelést tartós eszközként tartják nyilván, akkor az elengedett, behajthatatlannak minősített, a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott kölcsönök könyv szerinti értékét a befektetett pénzügyi eszközök ráfordításaként, árfolyamveszteségeként kell elszámolni.

Értékpapírok egységes kezelése

A számviteli törvény eltérően kezeli a befektetett pénzügyi eszközök között és a forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírokat az eredménykimutatásban. Az egységes szabályozás érdekében a hiányzó vagy a megsemmisült, forgóeszközök között kimutatott értékpapír könyv szerinti értékét is a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni. Ha az értékpapírt a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolták, ugyanezen gazdasági eseményeket a befektetett pénzügyi eszközök ráfordításaként, árfolyamveszteségeként kell elszámolni.

A kapott támogatások elszámolása

Az uniós és hazai forrású pályázatoknál gyakran előfordul utófinanszírozás, a vállalatoknál ráfordítások merülnek fel, de csak később kapják meg a támogatást. Ez akár a következő üzleti évre is áthúzódhat, ezért a vállalkozás az adott évben veszteséges lehet. Ha a támogatást a mérlegkészítés időpontjáig elszámolják, akkor egyéb bevételként még elszámolható az adott üzleti évre .

Jegyzett tőke feltöltése adózott eredményből

Az új Polgári törvénykönyv szerint a kft. törzstőkéje pénzbeli hozzájárulásként úgy is szolgáltatható, hogy azt egy meghatározott határidőig a kft. adózott eredménye terhére töltik fel. A nem teljesített vagyoni hozzájárulásra osztalék nem fizethető, ezért az adózott nyereség megosztásakor a taggyűlési határozat rögzítik, hogy a vagyoni hozzájárulást nem teljesítő tagra jutó nyereségnek megfelelő összeggel a jegyzett tőkét töltik fel. Ez alapján a számviteli törvény előírja, hogy a jegyzett tőke ilyen jellegű feltöltését az eredménytartalék terhére a jegyzett, de be még nem fizetett tőke számlával szemben kell elszámolni.

Üzleti vagy cégérték

Részesedés vásárláshoz kapcsolódóan üzleti vagy cégértéket már nem lehet felvenni a könyvekbe, csak üzletág, telephely és üzlethálózat vásárlása esetén van lehetőség üzleti vagy cégérték kimutatására.

Ellenőrzés megállapítása

Szerződésmódosítás, a számviteli bizonylatok módosítása következtében a könyvviteli nyilvántartásokban történő, beszámolóval lezárt üzleti évet érintő utólagos módosítások nem minősülnek hibának, de azokat a számviteli elszámolás és bemutatás szempontjából a hibával azonos módon kell kezelni.

Kiegészítő melléklet adattartalmának módosítása

A számviteli törvény 2016-os módosítása előírta, hogy a kiegészítő mellékletben állománycsoportonként kell bemutatni a bérjárulékokat. Ezek közül azonban csak a szociális hozzájárulási kötelezettség személyhez kötött, a rehabilitációs hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás nem, ezért az utóbbiakat nem lehet állománycsoportonként bemutatni. Az új törvénymódosítás rögzíti, hogy csak a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetéseit kell állománycsoportonként bemutatni, a bérjárulékokat csak jogcímenként kell a kiegészítő mellékletben feltüntetni.

Beszámoló közzététele

Változtak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény közzétételre vonatkozó előírásai, ezért a számviteli törvény erre vonatkozó előírásait is módosították oly módon, hogy a beszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben meghatározott módon kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.